خدمات پس از فروش تفال (tefal)

Rate this post
خرید بلیط آنلاین
Rate this post

خدمات پس از فروش تفال (tefal)

لیست مراکز خدمات پس از فروش تفال به شرح زیر است:‌

 

ردیفنام شهرنام و نام خانوادگىتـلـفـــن
۱آبادانهادى درج۰۶۳۱-۴۴۲۴۳۷۲
۲آستاراسعید درخشان۰۱۸۲-۵۲۲۰۸۱۱
۳آملجلال لطفى۰۱۲۱-۳۲۴۰۵۰۱
۴آبیکعبد الله مهین رنجبر۰۲۸۲-۲۸۲۴۸۷۱
۵ابهرمحمود شریفلو۰۲۴۲-۵۲۷۰۵۸۷
۶اراکحمیدرضا غیاثی۰۸۶۱-۲۲۴۶۰۱۹
۷اردبیلسهراب ضیایی۰۴۵۱-۴۴۴۶۷۲۹
۸ارومیهغالمعلی صفا بخش۰۴۴۱-۲۲۴۲۷۶۹
۹ارومیهعلیرضا پورپاشا۰۴۴۱-۲۲۳۱۲۶۷
۱۰اسلام آباد غربشاهرضا حریریان۰۸۳۲-۵۲۲۲۱۸۲
۱۱اسلامشهرمراد پارسا۰۲۲۸-۲۲۲۳۱۰۵
۱۲اصفهانمحمد محمدى۰۳۱۱-۵۵۶۳۶۴۶
۱۳اصفهانمحسن رجب زاده۰۳۱۱-۲۲۳۳۶۵۰
۱۴اهوازاحمد على صبرى۰۶۱۱-۲۲۳۳۸۰۰
۱۵اهوازامیر بهزادى فرد۰۶۱۱-۲۲۳۰۸۲۲
۱۶ایلامشعبان رحیم بیگی۰۸۴۱-۳۳۴۵۶۵۲
۱۷الیگودرزمحسن صلواتى۰۶۶۴-۲۲۳۱۳۵۵
۱۸اندیمشکعبد الصمد سجاد یانفر۰۶۴۲-۴۲۲۸۶۳۹
۱۹بابلحسین محمدزاده حسینی۰۱۱۱-۲۱۹۱۴۷۱
۲۰بابلسرمحسن خلیل پور۰۱۱۲-۵۲۳۵۵۶۷
۲۱بروجردمسعود صوفی۰۶۶۲-۲۶۲۷۹۰۶
۲۲بجنوردحسین پهلوان۰۵۸۴-۲۲۲۵۹۵۱
۲۳بندر عباساسدا… قدیمى۰۷۶۱-۲۲۲۶۸۵۷
۲۴بوشهرمحمدرضا صاحب جمعی۰۷۷۱-۳۵۳۵۴۶۶
۲۵بوکانحسام دارخال۰۴۸۲-۶۲۴۱۸۸۸
۲۶بیرجندعلی محمد زینلی۰۵۶۱-۴۴۳۲۵۱۵
۲۷بندرانزلىرحیم ثبوتى۰۱۸۱-۴۲۴۵۰۲۶
۲۸بهشهرمحمدحسین رستگار۰۱۵۲-۵۲۳۲۰۷۸
۲۹پاکدشتمحمد پور سعید۰۲۹۲-۳۰۲۹۷۹۵
۳۰تبریزاحد مهدی پور۰۴۱۱-۵۵۶۳۸۷۷
۳۱تبریزمحمدحسین محزون۰۴۱۱-۵۵۴۸۳۰۳
۳۲تربت حیدریهمحمد حسن طبسیان۰۵۳۱-۲۲۲۳۴۲۴
۳۳تنکابنداریوش قورچی بیگی۰۱۹۲-۴۲۲۷۲۷۰
۳۴تویسرکانجهانگیر کولیوند۰۸۵۲-۴۲۲۶۵۲۶
۳۵تهرانمحمدرضا باقرزادگان۰۲۱-۶۶۹۰۳۹۱۳
۳۶تهرانعلی صادقی۰۲۱-۵۵۸۰۴۴۲۰
۳۷تهرانحسین مدانلو۰۲۱-۳۳۷۹۷۵۸۶
۳۸تهرانمحمد منصورى زاده۰۲۱-۲۲۷۴۲۳۳۸
۳۹تهرانمصطفى صالحى۰۲۱-۲۲۳۰۱۷۱۹
۴۰تهرانآرش ناخدا۰۲۱-۲۲۲۲۲۹۰۹
۴۱تهرانابوالفضل رسولى۰۲۱-۴۴۲۴۴۲۷۳
۴۲تهرانیوسف فراهانى۰۲۱-۳۳۱۵۹۵۶۸
۴۳تهرانفاضل فخرى۰۲۱-۳۳۷۵۵۵۴۹
۴۴تهرانمحمدعلى بوجارى۰۲۱-۷۷۹۱۵۷۸۰
۴۵تهراناحمد آسیابان زاده۰۲۱-۵۵۷۲۹۰۳۰
۴۶تهرانمحمد رئیس زاده۰۲۱-۳۳۵۲۲۹۵۰
۴۷چالوسفرید ضیابخش۰۱۹۱-۲۲۲۴۲۵۲
۴۸خرم آبادعبدالرضا افشاریان۰۶۶۱-۲۲۰۵۳۲۹
۴۹خوىبهزاد ویشلقی۰۴۶۱-۲۴۴۰۰۹۴
۵۰خمینمحمدرضا فراستى۰۸۶۵-۲۲۲۷۴۶۰
۵۱دامغانغالم رضا حسنی۰۲۳۲-۵۲۳۶۶۳۹
۵۲دزفولمحمد حسین ربیعى۰۶۴۱-۲۲۳۸۷۰۹
۵۳دلیجانهادى محمدى۰۸۶۶-۴۲۲۳۱۴۷
۵۴درودحمیدرضا نادعلى۰۶۶۵-۴۲۴۳۹۲۷
۵۵رشتغالم رضا ذوالفقارى۰۱۳۱-۷۷۲۴۷۸۹
۵۶رفسنجاناصغر بقایی۰۳۹۱-۵۲۲۸۴۶۹
۵۷رباط کریمحسین اصالنى۰۲۲۹-۴۲۲۴۰۳۹
۵۸رامسرمحمد زحمتکش۰۱۹۲-۵۲۲۶۶۴۰
۵۹زاهدانمحمد رضا رضامند۰۵۴۱-۲۴۳۴۴۹۷
۶۰زنجانابراهیم سهرابی۰۲۴۱-۳۲۶۰۴۲۸
۶۱زنجانعلیرضا زرگرى۰۲۴۱-۳۲۲۷۸۴۶
۶۲سارىحسن بهارفر۰۱۵۱-۲۲۶۰۳۰۵
۶۳سارىمحمدعلى صمیمى۰۱۵۱-۳۲۵۵۰۱۰
۶۴ساوهوحید خضرا۰۲۵۵-۲۲۱۸۷۳۶
۶۵سبزواراحمد على آبادى۰۵۷۱-۲۲۲۸۹۷۹
۶۶سلماسایوز محمدزاده۰۴۴۳-۵۲۴۶۰۰۰
۶۷سمنانمحمد حسن خلیلی۰۲۳۱-۳۳۳۱۳۵۱
۶۸سنندجامیراحمد حسینی۰۸۷۱-۳۲۴۰۹۶۸
۶۹سیرجانسید مرتضى حسینى۰۳۴۵-۳۲۳۱۷۰۲
۷۰شاهرودمجید نامجو۰۲۷۳-۲۲۲۶۰۶۴
۷۱شهرضامنصور مشکوه۰۳۲۱-۲۲۲۰۵۷۳
۷۲شیرازعلى یاور رضایى۰۷۱۱-۲۳۴۰۴۹۶
۷۳شهریاررحیم حمدى پور۰۲۶۲-۳۲۵۵۹۰۳
۷۴شهرکردخلیل ا… کریمى۰۳۸۱-۲۲۴۳۹۳۶
۷۵شوشترعبدالمحمد خدرى پور۰۶۱۲-۶۲۰۳۱۰۲
۷۶شوشپرویز مرادى۰۶۴۲-۵۲۳۱۶۰۷
۷۷صحنهخسرو عباسى۰۸۳۸-۳۲۲۲۰۶۵
۷۸قزوینمجید محمد اسماعیلی۰۲۸۱-۲۲۲۲۳۲۴
۷۹قزوینجعفررحمانى۰۲۸۱-۳۳۵۰۵۷۱
۸۰قمسید محمد برقعی۰۲۵۱-۶۶۰۴۴۵۴
۸۱قمناصر احمدى۰۲۵۱-۷۲۳۳۷۸۰
۸۲قائم شهرحسین حسینى۰۱۲۳-۲۲۶۳۴۶۰
۸۳کاشانسیدرضا نصیرى۰۳۶۱-۴۲۳۲۲۰۶
۸۴کرجسیدرضا نصیرى۰۲۶۱-۲۲۲۱۱۸۶
۸۵کرجمحمد على اکبری۰۲۶۱-۲۲۴۲۹۴۲
۸۶کرمانمهدى کوهپایه زاده۰۳۴۱-۲۲۵۱۳۳۳
۸۷کرمانشاهبابک حقی۰۸۳۱-۸۳۶۸۸۰۰
۸۸کیشابولفضل رسولی۰۷۶-۴۴۴۵۱۷۶۴
۸۹گرگانمحمدتقی حسینی۰۱۷۱-۲۲۲۹۷۴۸
۹۰گرمسارمحمدرضا جلدکار۰۲۳۲-۴۲۲۵۷۲۷
۹۱گلپایگانحمیدرضا سهرابی۰۳۷۲-۳۲۲۷۷۷۲
۹۲گنبد کاووسایرج فیضى۰۱۷۲-۲۲۲۷۳۸۶
۹۳لهیجانمیرهادى روحى پور۰۱۴۱-۲۲۲۳۷۸۵
۹۴مراغهحسین اصل محمدفام۰۴۲۱-۲۲۲۴۲۸۰
۹۵مرندجعفر یامی۰۴۹۱-۲۲۲۲۴۲۸
۹۶مشهداحمد ناصری۰۵۱۱-۲۲۲۱۶۳۷
۹۷مشهدحسن مظلوم۰۵۱۱-۸۴۲۲۶۴۵
۹۸مهابادیوسف ربیعی۰۴۴۲-۲۲۲۵۴۴۳
۹۹مهریزمحمد على بیدکی۰۳۵۲-۵۲۲۱۸۶۱
۱۰۰میانهرحیم رحیم زاده۰۴۲۳-۲۲۳۴۰۲۰
۱۰۱ماهشهرمحمدرضا مرتضوى۰۶۵۲-۲۳۳۶۰۸۱
۱۰۲مسجد سلیمانمحمدحسین اله وردى۰۶۸۱-۲۲۲۵۸۶۵
۱۰۳مشکین شهررسول اکبرزاده۰۴۵۲-۵۲۲۷۲۳۹
۱۰۴نیشابورحسین مظلوم۰۵۵۱-۲۲۱۷۲۲۱
۱۰۵نکاسید مجتبى زارعى۰۱۵۲-۵۶۴۵۹۷۴
۱۰۶ورامینمحمودپورچى۰۲۹۱-۲۲۵۳۷۲۴
۱۰۷ورامینمحمد باقرى نسب۰۲۹۱-۲۲۸۰۳۲۸
۱۰۸همدانمحمد معینی۰۸۱۱-۲۵۱۳۳۶۸
۱۰۹همداناحمد گلیان۰۸۱۱-۸۲۶۰۶۹۰
۱۱۰یاسوجاردشیر برون۰۷۴۱-۲۲۳۲۴۵۶
۱۱۱یزداحمد صفارى یزدى۰۳۵۱-۶۲۶۸۰۷۸

 

 

محصولات تفال (tefal)

 

 

برای مشاهده سایر محصولات و لیست قیمت ها سایت دلتا کالا را ببینید:

بازدید: 1956


نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: کپی برداری ممنوع
در حال بارگذاری